Preifatrwydd

Preifatrwydd

Tlysau Ei Mawrhydi, LLC (HerMJ.com)

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn llywodraethu'r modd y mae Tlysau Ei Mawrhydi yn casglu, defnyddio, cynnal a datgelu gwybodaeth a gesglir gan ddefnyddwyr (pob un, “Defnyddiwr”) gwefan https://www.hermj.com (“Safle”). Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r Wefan a'r holl gynhyrchion a gwasanaethau a gynigir gan Jewels Ei Mawrhydi, LLC.

Gwybodaeth adnabod personol

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth adnabod bersonol gan Ddefnyddwyr mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, pan fydd Defnyddwyr yn ymweld â'n gwefan, yn cofrestru ar y Wefan, yn archebu ein cynnyrch, neu'n darparu gwybodaeth i'w thanysgrifio i gylchlythyr y Wefan, ac mewn cysylltiad â gweithgareddau, gwasanaethau, nodweddion neu adnoddau eraill rydyn ni'n eu darparu ar ein Gwefan. Efallai y gofynnir i ddefnyddwyr, fel y bo'n briodol, enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad postio, rhif ffôn, gwybodaeth cerdyn credyd (nid yw HerMJ.com yn storio nac yn cynnal eich rhifau cyfrif bancio na chodi tâl).

Fodd bynnag, gall defnyddwyr ymweld â'n Safle yn ddienw.

Byddwn yn casglu gwybodaeth adnabod bersonol gan ddefnyddwyr yn unig os ydynt yn wirfoddol yn cyflwyno'r fath wybodaeth i ni. Gall defnyddwyr bob amser wrthod darparu gwybodaeth adnabod bersonol, heblaw y gall eu hatal rhag ymgymryd â gweithgareddau penodol yn y Safle.

Preifatrwydd y Plant

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd plant. Nid yw'r Wefan yn cael ei gyfeirio at blant ac nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol gan blant yn fwriadol. Os yw plentyn dan 13 wedi rhoi gwybodaeth bersonol i ni ar-lein, gofynnwn i riant neu warcheidwad os gwelwch yn dda cysylltu â ni. Ewch i wefan y FTC yn www.ftc.gov am awgrymiadau ar amddiffyn preifatrwydd plant ar-lein.

Adnabod gwybodaeth nad yw'n bersonol

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth adnabod nad yw'n bersonol am Ddefnyddwyr pryd bynnag y maent yn rhyngweithio â'n Safle. Gall gwybodaeth adnabod nad yw'n bersonol cynnwys enw'r porwr, y math o gyfrifiadur a gwybodaeth dechnegol am Defnyddwyr gyfrwng cysylltiad â'n Safle, megis y system weithredu a'r darparwyr gwasanaeth Rhyngrwyd a ddefnyddir a gwybodaeth arall debyg.

Cwcis porwr gwe

Our Site may use “cookies” (very small text files provided by a website to your computer) to enhance User experience. During your visit to the Site, information stored in the cookie makes it possible for us to offer convenience features such as maintaining navigation preferences for an enhanced experience during your visits to the Site. Analytics are also possible by virtue of the cookies. Limited information based on visits and other statistical data is used to ensure that the Site’s functionality is consistent and continually developed in tune with the needs of our visitors. 

If you elect not to activate a cookie or to later disable cookies, you may still visit our Site, and use our services, but some functionality and your ability to use some features or areas of those offerings may be limited. You can generally deactivate the use of cookies through the functionality built into your web browser. Consult your web browser’s cookie control settings to learn more about this feature.

Sut rydym yn defnyddio gwybodaeth a gasglwyd

Mae ein Gwefan yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddeg gwe a ddarperir gan Google, Inc. (“Google”). Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis neu gyfeiriad IP i'n cynorthwyo i werthuso sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci neu'r cyfeiriad IP am eich defnydd o'r wefan yn cael ei throsglwyddo i Google a'i storio ar weinyddion. Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon ar ein rhan at ddibenion gwerthuso'ch defnydd o'r wefan, ei chyflymder, a'i heffeithiolrwydd wrth ddarparu ein cynnwys i chi. Ni fydd y cyfeiriad IP y mae eich porwr yn ei gyfleu o fewn cwmpas Google Analytics yn gysylltiedig ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google.

Efallai y byddwn hefyd yn cael data gan ein partneriaid trydydd parti a darparwyr gwasanaethau i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio ein Safle a / neu Wasanaethau. Er enghraifft, byddwn yn gwybod faint o ddefnyddwyr a daearyddiaeth sy'n cael mynediad at dudalen benodol ar y Safle ac sy'n cysylltu â nhw a glicio arnynt. Defnyddir y wybodaeth gyfansawdd i ddeall a gwneud y gorau o'n cyflwyniad yn well fel y gallwn ddarparu profiad cyfoethog yn barhaus

Sut rydym yn defnyddio gwybodaeth a gasglwyd

Mae Tlysau Ei Mawrhydi yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol Defnyddwyr at y dibenion a ganlyn:

  • Prosesu trafodion
    Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth Defnyddwyr yn darparu am eu hunain wrth osod gorchymyn yn unig i ddarparu gwasanaeth i'r gorchymyn hwnnw. Nid ydym yn rhannu'r wybodaeth hon gyda phartïon y tu allan ac eithrio i'r graddau sy'n angenrheidiol i ddarparu'r gwasanaeth.
  • anfon negeseuon e-bost cyfnodol
    Bydd y cyfeiriad e-bost y bydd defnyddwyr yn ei ddarparu ar gyfer prosesu archeb yn cael ei ddefnyddio ond i anfon gwybodaeth a diweddariadau sy'n ymwneud â'u gorchymyn. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ymateb i'w hymholiadau, a / neu geisiadau neu gwestiynau eraill. Os bydd y Defnyddiwr yn penderfynu peidio â defnyddio ein rhestr bostio, byddant yn derbyn negeseuon e-bost a all gynnwys newyddion, diweddariadau, cynnyrch neu wybodaeth am wasanaethau cysylltiedig, ac ati. Os bydd y Defnyddiwr yn hoffi dad-danysgrifio rhag derbyn negeseuon e-bost yn y dyfodol, byddwn yn cynnwys Mae cyfarwyddiadau dad-danysgrifio manwl ar waelod pob e-bost neu gall y Defnyddiwr gysylltu â ni trwy ein Safle.

Sut rydym yn diogelu eich gwybodaeth

Rydym yn mabwysiadu arferion casglu, storio a phrosesu data priodol a mesurau diogelwch i amddiffyn rhag mynediad, newid, datgelu neu ddinistrio eich gwybodaeth bersonol, enw defnyddiwr, cyfrinair, gwybodaeth trafodion a data sydd wedi'u storio ar ein Gwefan heb awdurdod.

Cyfnewid data sensitif a phreifat rhwng y Safle a'i Defnyddwyr digwydd dros sianel gyfathrebu SSL sicrhawyd ac yn cael ei amgryptio ac yn ei warchod gyda llofnodion digidol.

Sylwch, nid yw Tlysau Ei Mawrhydi, LLC (HerMJ.com) yn gwerthu neu'n rhentu'ch data personol.

Rheoli'ch Data Personol

Mae gennych ddewis a ydych yn derbyn amrywiaeth o gyfathrebiadau marchnata gennym ni trwy sut i optio i mewn / Tanysgrifio opsiynau a gyflwynir i chi. Gallwch reoli'r dewisiadau hyn trwy Optio i mewn i danysgrifiad cylchlythyr ar ffurflen we; Ymuno â mesurau a gweithgareddau marchnata ar ffurflen we; neu Dad-danysgrifio neu optio allan o fesurau a gweithgareddau marchnata, trwy ddolen ar waelod mesurau marchnata a negeseuon e-bost gweithgareddau.

Yn ogystal, gallwch ddewis gweld neu ddileu eich Data Personol oddi wrth HerMJ.com ar unrhyw adeg trwy anfon cais am yr un peth yma: cysylltu â ni. Nodwch, am resymau diogelwch, bydd angen dilysu ichi ar gyfer Tlysau Ei Mawrhydi, LLC at y diben hwn. Ar ôl dilysu eich hunaniaeth, cewch gyfle i weld neu ddileu eich data personol o'n system. At ddibenion a ragnodir yn ôl y gyfraith, byddwn yn cadw'r wybodaeth briodol sy'n ofynnol ar gyfer treth, archwilio, ac adrodd cyfreithiol.

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Mae gan Tlysau Ei Mawrhydi y disgresiwn i ddiweddaru'r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg. Pan fyddwn yn gwneud hynny, adolygwch y dyddiad wedi'i ddiweddaru ar waelod y dudalen hon ,. Rydym yn annog Defnyddwyr i wirio'r dudalen hon yn aml am unrhyw newidiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut rydym yn helpu i ddiogelu'r wybodaeth bersonol a gasglwn. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno mai eich cyfrifoldeb chi yw adolygu'r polisi preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd a dod yn ymwybodol o addasiadau.

Eich bod yn derbyn y telerau hyn

Drwy ddefnyddio'r Safle hon, rydych chi'n nodi eich bod yn derbyn y polisi hwn a termau defnydd. Os nad ydych yn cytuno â'r polisi hwn, peidiwch â defnyddio ein Safle. Ystyrir eich bod yn parhau i ddefnyddio'r Safle yn dilyn postio newidiadau i'r polisi hwn eich bod yn derbyn y newidiadau hynny.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, mae'r arferion y safle hwn, neu ddelio â'r safle hwn, cysylltwch â ni yn:

Tlysau Ei Mawrhydi, LLC
www.HerMJ.com
(949) 619-7219
info@hermj.com